انواع حمایت 

 دانشگاهها : 5 میلیون تومان: اختصاص غرفه ، درج لوگو در پوستر، سایت، کتاب ویژه همایش و تقبل هزینه (شامل ثبت نام، اقامت و پذیرایی) یک نفر از مدیران یا کارشناسان جهت شرکت در همایش

سایر:

نوع اول: 5 میلیون تومان: درج لوگو در پوستر، سایت، کتاب ویژه همایش و تقبل هزینه (شامل ثبت نام، اقامت و پذیرایی) یک نفر از مدیران یا کارشناسان حامی جهت شرکت در همایش؛

نوع دوم:  7 میلیون تومان: درج لوگو در پوستر، سایت، کتاب ویژه همایش و تقبل هزینه (شامل ثبت نام، اقامت و پذیرایی) دو نفر از مدیران یا کارشناسان حامی جهت شرکت در همایش؛

نوع سوم:  10 میلیون تومان: درج لوگو در پوستر، سایت، کتاب ویژه همایش و تقبل هزینه (شامل ثبت نام، اقامت و پذیرایی) سه نفر از مدیران یا کارشناسان حامی جهت شرکت در همایش؛


انواع غرفه 

 

هزینه های غرفه ها براساس مساحت غرفه ها به شرح زیر می باشد:
- غرفه کوچک: 2 میلیون تومان؛
- غرفه متوسط: 3 میلیون تومان؛
- غرفه بزرگ: 5 میلیون تومان.
بدیهی است هزینه های مربوط به غرفه آرایی بر عهده متقاضی می باشد.

خواهشمند است پس از واریز مبلغ به شماره حساب 98532110 به نام کمک ها و هدایای دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت،  اسکن رسید بانکی را به همراه نام سازمان / نهاد حامی ، زمینه فعالیت و لوگو را به پست الکترونیک silkroad@atu.ac.ir ارسال نمایید.

رسید دریافت وجه هزینه ثبت نام از طریق پست الکترونیک همایش به پست الکترونیک حامی/متقاضی غرفه ارسال خواهد شد .