راهنمای تدوین و پذیرش مقالات همایش جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری

از صاحبنظران و اساتید رشته های مرتبط با محورهای همایش درخواست می شود مطالب ارسالی را بر پایه راهنمای ذیل، تدوین و تنظیم کرده و در وب سایت همایش بارگزاری کنند.

1. لازم است موضوع مقالات در ارتباط با یکی از حوزه ها و محورهای اعلام شده همایش و نتیجه تلاش علمی و پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

2. مقالات ارسال شده قبلا در هیچ همایش دیگری ارائه نشده باشد.

3. شیوه نگارش مقالات به فارسی روان و بدون ابهام و پیچیدگی و واژه های لاتین در متن باشد. چنانچه معادل فارسی رسا نباشد، با ذکر شماره، معادل لاتین در زیرنویس آورده شود.

4. تعداد صفحات مقالات حداقل 8 و حداکثر 10 صفحه در اندازه کاغذ 4A با حاشیه های 5،5 سانتی متر از بالا و پایین، 4,5 سانتی متر حاشیه راست و چپ صفحه باشد. همچنین با استفاده از قلم 14 Bzar  و لاتین 12 Times New Roman  در نرم افزار 2007 Word  تهیه شود.

5. جدول ها به تعداد محدود با شماره و عنوان در بالا و توضیحات و منبع در زیر آنها و در اندازه حداکثر 11× 15 باشد. عنوان و شماره نمودارهای در زیر آنها درج شود. همچنین لازم است اعداد و کلمات به فارسی باشند و از راست به چپ تنظیم شده باشند.

6. مقالات ارسالی باید دارای بخش های زیر باشند:

  • صفحه عنوان شامل عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی و  نام مؤسسه محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان هر یک به فارسی و انگلیسی آورده شود.
  • صفحه اول شامل عنوان مقاله به فارسی، چکیده فارسی حداکثر تا 200 کلمه و کلیدواژگان فارسی حداکثر پنج واژه و عنوان، چکیده و همه واژگان انگلیسی به همان ترتیب در زیر متن فارسی آورده شود.
  • متن اصلی مقاله شامل مقدمه ( بیان مسئله و اهمیت آن، هدف پژوهش، پیشینه تحقیق، چارچوب نظری،پرسش ها و فرضیه ها )، روش تحقیق ( شامل ابزار گردآوری داده ها، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرها،جامعه آماری، حجم نمونه و نمونه گیری )، یافته های پژوهش ( شامل مقایسه یافته ها با دیگر پژوهش ها، تحلیل و تبیین آنها) و نتیجه گیری ( شامل خلاصه موضوع، نتایج و پیشنهادها) باشد.

7. برای ارجاع به منابع، از روش APA  استفاده شود.

  1. مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان و ارائه در همایش به معنی تأیید مطالب آن نیست.
  2. دبیرخانه همایش در انتخاب، ویرایش و تلخیص مقاله های دریافتی آزاد و از بازگرداندن مقاله های دریافتی معذور است.
  3. تغییر و جابجایی اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
  4. دریافت و پذیرش مقالات فقط از طریق سایت همایش  Srtd.atu.ac.ir  امکان پذیر است.