هزینه ثبت نام در کنفرانس

ارایه مقاله (پذیرفته شده پس از طی روند داوری): درصورت پذیرش مقاله جهت ارایه در کنفرانس، هزینه های ثبت نام، اقامت و پذیرایی بر عهده کنفرانس خواهد بود.

بدیهی است هزینه مربوط به تهیه بلیت پروازهای داخلی/خارجی بر عهده شرکت کننده می باشد.

بدون ارایه مقاله:

هزینه ثبت نام جهت حضور در کنفرانس به شرح زیر می باشد:

-       دانشجویان: 700 هزار تومان؛

-       اساتید دانشگاه: 1 میلیون تومان؛

-       سایر: 1.5 میلیون تومان.

مبالغ فوق جهت پوشش هزینه های ثبت نام، اقامت و پذیرایی می باشد.

خواهشمند است درخواست خودرا به پست الکترونیک silkroad@atu.ac.irارسال نمایید.