1. تمدید مهلت ارسال مقاله
تاریخ ارسال مقالات تا روز شنبه مورخ یازدهم دی ماه 95 تمدید شده است . ارائه مقالات از طریق سایت یا ارسال به ایمیل همایش امکان پذیر می باشد.
2. ثبت همایش بین المللی جاده ابرایشم و دیپلماسی ترابری در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
ثبت همایش بین المللی جاده ابرایشم و دیپلماسی ترابری در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC