شماره تماس دبیرخانه همایش :  88725526

پست الکترونیک همایش : silkroad@atu.ac.ir