-          آشنایی دانشگاه های جاده ابریشم با یکدیگر و تبادل تجارب آکادمیک

-          تبادل ایده ها و دیدیگاه ها به منظور افزایش همکاری اقتصادی و فرهنگی در میان کشورهای جاده ابریشم

-          آشنایی کارشناسان و سازمان های تجاری کشورهای مختلف با روش های گسترش و توسعه ترابری در جاده ابریشم

-          معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری، تجارت، ترابری، جهانگردی و فرهنگی منطقه چابهار به عنوان یکی از مهم ترین مراکز بین المللی تجارت در آینده

-          ایجاد پیوند میان نمایه های فرهنگی، علمی، تجاری و اقتصادی به منظور افزایش کیفیت و کمیت همکاری میان کشورهای جاده ابریشم