محورهای همایش:

1-حمل و نقل چند منظوره(ریلی،جاده ای،هوایی و دریایی) در جاده ابریشم

2-سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه ترابری جاده ابریشم

3-ظرفیت های گردشگری و همکاری های فرهنگی در حوزه جاده ابریشم

4-توسعه پایدار و ترابری جاده ابریشم

5-بیمه و ترابری در جاده ابریشم

6-امنیت و ترابری در جاده ابریشم

7-صلح و دیپلماسی ترابری در جاده ابریشم

8-قوانین تجاری و اقتصادی در ترابری جاده ابریشم

9-نقش سازمانها و نهادهای منطقه ای و بین المللی در پیشبرد دیپلماسی ترابری در جاده ابریشم

10-مزیت های رقابتی در جاده ابریشم